فرامرز قریبیان

فرامرز قریبیان

بازیگروتهیه کننده و کارگردان